Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildi

Geri Dön
Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildi

"Yürütmeyi temsil eden idarelerce, mesleğimizin ve meslektaşların çalışma koşullarının keyfi olarak düzenlenmesi, zorlaştırılması ve hukuki kurallara uymayan değişiklikler yapılması sebepleriyle son yıllarda pek çok hukuksal mücadele vermek zorunda kaldığımız meslek kamuoyunun bilgisi dahilindedir.

Bunlarda biri de, Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik´de değişiklik yapan 01.04.2020 tarih ve 31086 sayılı Resmi Gazeteíde yayımlanan Yönetmelik olmuştu.

Bu yönetmelikteki birinci itirazımız, yasa gereği Bakanlıkça düzenlenmesi gereken önemli konuların, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce çıkarılacak talimatlara bırakılması hususuydu. Bu hem bir normlar hiyerarşisi sorunu, hem hukukilik güvencesi ihlali, hem de idari keyfiyet yaratmaktaydı.

Bu temel nedenlerle ileri sürdüğümüz Yürütmenin Durdurulması talebimiz sonucunda, değişiklik yapan Yönetmeliğin 8. Maddesiyle, Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 23. Maddesinin 12. Fıkrasındaki,

"Bu madde kapsamında veteriner tıbbi ürün üretim yerlerine izin verilmesi ile ilgili diğer hususlar Genel Müdürlükçe çıkarılacak talimat ile belirlenir."

düzenlemesinin Yürütmesi Danıştay 10. Dairesi tarafından durdurulmuştur.

Bir diğer itirazımız, suç ve cezaların kanuniliği noktasındaydı. Kanunilik ilkesinin, idari yaptırımlarda uygulanması zorunlu bir ilke olduğu, hangi fiillerin idari yaptırım gerektirdiğinin kanunda aÁıkÁa tanımlanması ve bir eyleme yaptırım uygulanabilmesi için yaptırım uygulanacak eylemin belirli olması gerektiği kuralını hatırlatarak, yönetmelikle düzenlenen cezaların Yürütmesinin Durdurulmasını talep etmiştik.

Bu talebimiz de kabul edilerek, Yönetmeliğin 21. maddesiyle değiştirilen Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 80. maddesinin 3. fıkrasının (d) bendinde yer alan;

"Veteriner tıbbi ürünleri ile ilgili Bakanlıkça istenen kayıtları tutmayanlarla ilgili olarak Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen cezai işlemler uygulanır. Aynı uygunsuzluğun bir yıl içerisinde iki defa tekrar etmesi halinde Bakanlıktan izinli perakende satış yerlerinin faaliyetleri bir ay süreyle durdurulur, ruhsatları/izinleri askıya alınır, ürün satmaları engellenir, ürünler yediemine alınır. Uygunsuzluğun devam etmesi durumunda ruhsatları/izinleri iptal edilir ve bir yıl boyunca yeni ruhsat/izin verilmez. Ürünler satın alındığı pazarlama izin sahibi ya da ecza deposuna veya bir başka perakende satış yerine Bakanlık izni ile devir edilir, altı ay içerisinde iade edilmeyen ve devredilmeyen ürünler masrafı sahibine ait olmak üzere imha edilir. Eczaneler hakkında Sağlık Bakanlığı bilgilendirilir"

düzenlemesinin, Anayasa ile güvence altına alınan suç ve cezaların kanuniliği ilkesine aykırı olduğu gerekçemizin aynen kabulüyle Yürütmesi Durdurulmuştur.

Meslek odamız, anayasal ve deontolojik hak ve yetkilerini kullanarak hayvan sağlığına, dolayısıyla toplum sağlığına, mesleğin ˆzerkliğine ve doğasına dönük hukuka aykırılıklarla mücadele ederken; tüm bunların yürütmeyi temsil eden kuruluşlarla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve akademinin, hem bağımsız hem dayanışma içinde çalışmasıyla korunup geliştirilebileceğini biliyoruz.

Bu perspektifle, kararın meslek camiasına hayırlı olmasını diler, saygılarımızla duyururuz.

ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

İZMİR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

Karar detayı için:

https://www.avho.org.tr/dd/ankara-bolgesi-veteriner-hekimleri-odasindan-mesle-174.html

Haber ve dergilerin içeriklerini görebilmek için